Del denne siden

Oversikt over SE-relaterte kurs i Norge åpen for alle behandlere: 

Introduksjonskurs i

SE-metoden: 

Introduksjonskurs i SE-metoden kan settes opp over hele Norge. Deltagelse på et introduksjonskurs kreves for å begynne på selve SE-utdannelsen. Ønsker du å repetere introduksjonskurset, vil du kun betale 50% av kursavgift + pris for dagpakke der det er inkludert i kursavgift. Vi forsøker å avholde alle introduksjonskursene med fremmøte. Hvert semester vil det også være tilbud om et online introduksjonskurs

 For å melde deg på introduksjonskurset, klikk på kurstittel under, og du kan legge inn en ordre. Faktura sendes deretter ut manuelt til deg. Påmelding til Introduksjonskurs 

NB: For å kunne delta på kursene kreves en generelt OK helse / allmenntilstand både fysisk og psykisk. Dette er fordypningskurs for profesjonelle aktører, og kurset er ikke egnet å delta på for å få mulighet til å motta behandling. Men det man erfarer og lærer på kurset, kan bidra til en øket bevissthet om dine egne grenser og styrke din evne til egenomsorg. Samt forebygge utbrenthet.

Mesterklasse den 15-17 september 2023 på Holmen fjordhotell i Asker.

Seksuelle traumer: Essensielle strategier og behandlingsteknikker med SE-trener Ariel Giaretto

Kurset aksepteres også som introduksjon til SE-utdannelsen

Kurset er beregnet for deg som er terapeut og arbeider med følgende problemstillinger : 

Klienter  som har opplevd seksuelle traumer som barn, seksuelle overgrep som voksne, eller par som sliter med seksuelle motsetninger. Mange kan slite med ødeleggende skam, seksuell identitet/kjønnsidentitet, kroppsbilde eller bare generelt sett holder de ikke ut å være i egen kropp.

Mesterklassen har som mål å hjelpe terapeuten å tilegne seg en rekke nye og effektive verktøy for å hjelpe disse klientene på en best mulig måte, selv de som har de tøffeste plagene. Det Introduseres materiale som ikke dekkes i SE-opplæringen. Kurset er her og nå- gledes-, lyst- og ressursorientert.

FAGLIG INNHOLD:

Det blir tips og øvelser for å hjelpe de mest dissosierte, engstelige og de mest motvillige til å forbinde seg med kroppen og faktisk kunne klare å oppleve tilstedeværelse, letthet og glede! 

Hjelpe klienter med kompleks traumehistorie med å identifisere klare mål for hva de ønsker å kjenne i egen kropp og hva de ønsker å oppleve, slik at både du og klienten vet hvor behandlingen er på vei, samt ha det samtykket du trenger for å hjelpe de i riktig retning.  Deretter hjelpe til å finne den mest effektive veien til bedring. Dette er viktig fordi mange klienter har unngåelsesatferd og kan bli skremt av gode følelser i kroppen, og det er ikke hensiktsmessig at terapeuten skal støtte opp om klientens unngåelsesatferd.

Bli oppdatert på noen av de nyeste funn innen vitenskap og sexologi som som vil hjelpe deg å forstå, og selv kunne forklare viktige fakta for klienten. Dette vil kunne normalisere atferd og redusere opplevelsen av skam.

Lær flere kropporienterte øvelser som støtter her og nå regulering, og som hjelper de som trigges i dagliglivet med å finne øyeblikk-til-øyeblikk ressurser og mer stabilitet.  

Lær en rekke måter å jobbe med skam på, og hjelp klienter med å få til endring av gamle mønstre og deres tendens til å havne i skammodus ved kontakt med seksualitet og kropp.

Lær avanserte strategier for å reforhandle seksuelle traumer uten å retraumatisere, samt rekkefølgen og behandlingstrinnene som er mest effektiv for å lykkes.

Lær nye teknikker som både styrker grenser, hjelper folk å finne sin egen stemme og øvelser der kroppen også kan formidle både et "ja" og et "nei". 

Lær spesifikke ferdigheter for å arbeide med menn som har vært utsatt for overgrep.

Det vil være tid til å diskutere noen konkrete saker. De av dere som ønsker støtte før denne workshopen kan også presentere saker på forhånd i mail til Ariel. 

 PERSONLIG UTBYTTE TIL DEG SOM DELTAKER:

Bli komfortabel med å snakke om kroppen og prate om seksualitet med dine klienter og nære.

Utvikle øket bevissthet, finne nye nivåer av glede og nytelse i kroppslige sanseøvelser. Din mulighet for å kunne være tilstede og nyte sex og intimitet kan økes!

Bli venn med kroppen din, og være i den med nye nivåer av behag og letthet, i alle deler av den...

Psykologer, leger, fysioterapeuter, sexologer, SEPs og andre som ønsker å bli flinkere til å behandle seksuelle traumer og seksuelle problemer med en raffinert, respektfull, ikke invaderende kroppsorientert  tilnærming. Du vil også bli introdusert for mange sentrale elementer i SE-metoden utviklet av Peter Levine gjennom øvelsene som demonstreres på kurset. Derfor godkjennes kurset også som en introduksjon til SE-metoden.

Praktisk informasjon:  Dato 15-17 september 2023

Påmelding: Ariels Mesterklasse

Påmelding er bindende. Ved betaling av kursavgift er du sikret plass.

Kursavgiften inkluderer lunsj, kaffe, te, snacks og frukt.


Adresse: Holmen Fjordhotell og Spa. Slemmestadveien 64 1694 Nesbru.  Veibeskrivelse 

Dersom du ønsker overnatting på hotellet, skriv det i din påmelding, da all overnatting reserveres via oss.

Dobbeltrom a 1850/stk/døgn
Enkeltrom a 1650/stk/døgn

English Text : 


Master Class  15-17 September 2023 at Holmen fjordhotell in Asker. Sexual Trauma: Essential strategies and treatment techniques with SE-trainer Ariel Giaretto

 

The course is intended for you who are a therapist and work with the following  issues with your patients:

Clients who have experienced sexual trauma as children, sexual abuse as adults, or couples struggling with sexual contradictions. Many may struggle with devastating shame, sexual identity/gender identity, body image or just in general they can't stand being in their own body.

The master class aims to help the therapist acquire several new and effective tools to help these clients in the best possible way, even those with the toughest ailments. Material not covered in SE training is introduced. The course is here and now - joy, pleasure and resource-oriented.

 

ACADEMIC CONTENT:There will be tips and exercises to help the most dissociated, anxious and reluctant clients to connect with the body. And that they will actually be able to experience presence, lightness and joy.Helping clients with a complex history of trauma to identify clear goals for what they want to feel in their own body, what they want to experience, so that both you and the client know where the treatment is going, as well as having the consent you need to help them in correct direction. Then help to find the most effective path to recovery. This is important because many clients have avoidance behavior and can be frightened by good feelings in the body, and it is not appropriate for the therapist to only support the client's avoidance pattern.Get up to date on some of the latest discoveries in science and sexology that will help you understand, and be able to explain important facts to the client yourself. This normalize behavior and reduce the experience of shame.Learn more body-oriented exercises that support here-and-now regulation and help those triggered in daily life find here-and-now / moment-to-moment resources and more stability.Learn a variety of ways to work with shame, and help clients change old patterns and their tendency to fall into shame mode when in contact with sexuality and the body.Learn advanced strategies for renegotiating sexual trauma without abreactions and re-traumatization, as well as learning the sequence and treatment steps most effective for success.Learn new techniques that both strengthen boundaries, help people find their own voice and exercises where the body can also convey both a "yes" and a "no".Learn specific skills for working with men who have been victims of abuse.There will be time to discuss some specific matters. Those of you who want support before this workshop can also present cases in advance by email to Ariel.


PERSONAL BENEFITS FOR YOU AS A PARTICIPANT:Become comfortable talking about the body and talking about sexuality with your clients and loved ones.Develop increased awareness, learn and practice sensory exercises that can give pleasure and pleasure, but with clear limits. Make friends with your body, and be in it safely and with ease. The course can prevent burnout and help to work with serious topics in a serious, yet targeted and focused way. The course is for psychologists, doctors, physiotherapists, sexologists, SEPs and others who want to become better at treating sexual trauma and sexual problems with a refined, respectful, non-invasive body-oriented approach. You will also be introduced to many key elements of the SE method developed by Peter Levine through the exercises demonstrated in the course. Therefore, the course is also approved as an introduction to the SE method.


PRACTICAL INFORMATION: Date: 15-17 September 2023

Enrollment: Ariel's Master ClassRegistration is binding. By paying the course fee, you are guaranteed a place.


Enrollment:

NOK 7,500 for members of the Norwegian SE Association. Non-members: NOK 8,000.

The course fee includes lunch, coffee, tea, snacks and fruit.  

Venue Address: Holmen Fjordhotell and Spa. Slemmestadveien 641694 Nesbru. Directions: From Oslo, Gardermoen Airport:  Airport train or Vy-train to Sandvika Station . (42 minutes from the airport) Then bus or taxi to the hotel. The hotel is 10 minutes by taxi from the railway station in Sandvika.

 

Accommodation: If you want accommodation at the hotel, write this in your registration, as all accommodation is reserved through our Institute. You will pay the lodging direct to the hotel.

Double room : 1850/night included breakfast. Single room : 1650/night included breakfast


Enrollment to: Ariel`s Masteclass