Peter Levine har studert atferd til dyr som lever fritt i naturen. Han oppdaget at de, til tross for stadige trusler på liv og død, sjelden blir traumatisert. Han bygger sin metode på en forståelse av at de krefter som gjør at ville dyr nærmest kan bli upåvirkelig overfor alvorlige hendelser, også finnes hos mennesker. Utgangspunktetet er at mennesker har en medfødt evne til selvregulering og transformering av overveldende opplevelser gitt rette betingelser i et relativt trygt miljø. Da kan det bli mulig å eksponere seg for det traumatiske som er skjedd, ved at man i ANS jobber med å koble immobilisering fra frykt. Det gis da mulighet til å reforhandle, komme ut av frys etterhvert få i gang mer hensiktsmessige defensive responser.

Levine´s teori er at vedvarende symptomer på traumatisk stress ofte er indikasjon på en desorganisert lavere hjernefunksjon. Det er primært de fysiologiske prosesser i forbindelse med grunnleggende overlevelsesresponser som orienterings, flukt, kamp og frysreaksjoner som er aktive, og ikke de de høyere hjernefunksjoner. Somatic Experiencing® søker på en nennsom måte å:

  • Organisere og fullføre orienterings-, flukt-, kamp- og frysreaksjoner som ligger bakenfor de observerte og opplevde symptomer på traumatisk stress.
  • Oppmuntre til aktivering av kroppens iboende stendens til selvregulering når denne er desorganisert. Både i de sensorisk-motoriske og umiddelbare emosjonelle reaksjoner.
  • Integrere dette med høyere hjernefunksjoner relatert til symbolske prosesser som gir mening, bla i form av forestillinger, tanker og følelser.

Peter Levine understreker viktigheten av kroppsbevissthet i vellykket behandling av traumer. Somatic Experiencing® kan defineres som Kroppslig Erfaringsdannelse eller den Opplevde Fornemmelse i Kroppen. Det kan også beskrives som "Felt Sense" (Gendlin) Å arbeide med traumer på denne måten innebærer at terapeuten lærer klienten å få kontakt med og erfaring med en naturlig regulering av eget nervesystem. Du lærer bla. å mestre og få erfaring med å håndtere høy aktivering både hos klienten og hos deg selv som terapeut. I tillegg læres du opp til hvordan man som terapeut skal regulere sitt eget nervesystem, å være mest mulig tilstede og oppmerksom, samt unngå å utvikle utbrenthetssymptomer.  Video med informasjon om SE-metoden

Nyheter:

 

 

Historien om Ray. Videoen dokumenterer Levines terapeutiske SE-arbeid med en krigsveteran over tid.

Del denne siden

Dr. Peter Levine. Utvikler av SE-metoden

Dr. Peter Levine. Utvikler av SE-metoden

Somatic Experiencing® er en kroppsbasert behandlingsmetode som spesielt tar sikte på å regulere det autonome nervesystem. Et høyaktivert og ustabilt autonomt nervesystem er en av de hyppigste følgevirkninger hos mennesker som har vært utsatt for alvorlig belastning slik som sjokk og traumer. 

Behandlingsmetoden er utviklet av Peter Levine er psykolog og har doktograd i medisinsk biofysikk. Levine har forsket og arbeidet med stress og traumer de siste 30 år.  Underveis  er SE teorien og behandlingsmetoden blitt videreutviklet også i samarbeid  med andre forskere, slik som Stephen Porges (Polyvagal teori), Maggie Phillips (hypnose, SE og Ego-state terapi), Bessel van der Kolk, Gabor Matê og Robert Scaer. Her i Norge har vi hatt et større seminar med Stephen Porges og konen hans Sue Carter våren 2011.


Peter Levine sin hovedbok Vekk Tigeren er nå tilgjengelig på norsk.  Den fås bla. ved direktebestilling fra Flux Forlag. Våre kursister og studenter får rabatt ved å bestille den der i fra. Ta kontakt med oss og få oppgitt rabattkoden.

Om SE og metodens grunnlegger Peter Levine Phd.